گفتگو با آقای خود

مشتاق تغییر و بی انگیزه برای تغییر کردن

Eager to change no motivation to change

امروز این تصویر رو در صفحه لینکدین ام دیدم. اکثر آدم ها تغییر رو دوست دارن. البته تغییر مثبت و در جهت رشد و بهتر شدن. اما چرا در عمل اکثرا جا می زنیم؟! البته خودم هم مثل افراد در تصویر بالا هستم! چون که تغییر برنامه میخاد. باید میکرو اکشن طراحی کنی و بهش …