نوشتن

تنبیهی برای ننوشتن روزانه

با خودم قرار گذاشته ام که هر روز یک مطلب در این سایت بنویسم. برای ایجاد تعهد و پایبندی به این موضع، در این جا هم نوشتم تا متعهدتر شوم. از آنجا که راحت طلبی از ویژگی های آدمی هست، برای ننوشتن روزانه تنبیهی به شرح زیر نیز در نظر گرفته ام و هیچ گونه …