نقل قول انگلیسی-فارسی

نقل قول درباره به تعویق انداختن

نقل قول

امروز نقل قولی زیبا و جالب از میسون کولی (Mason Cooley) درباره به تعویق انداختن کارها خواندم (+). Procrastination makes easy things hard, hard things harder. به تعویق انداختن کارها، انجام کارهای آسان را سخت می کند و کارهای سخت را سخت تر می کند.

نقل قول؛ معنی زندگی

نقل قولی از چارلز اسویندال

امروز در قسمت نقل قول انگلیسی فارسی، نقل قولی از چارلز اسویندال در رابطه با نوع نگاه به زندگی را نقل می کنم: Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll 10 درصد زندگی چیزی است که برایمان اتفاق می افتد و 90 درصد زندگی حاصل …

نقل قول؛ یادگیری زبان

نقل قول از نلسون ماندلا

امروز در قسمت نقل قول های انگلیسی فارسی  نقل قولی زیبا از نلسون ماندلا را آورده ام: ❝If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.❞ ‒Nelson Mandela اگر با کسی با زبانی که …

نقل قول؛ تلاش مستمر

نقل قول از چرچیل

امروز در بخش نقل قول های انگلیسی فارسی ، نقل قولی از وینستون چرچیل در مورد اهمیت تلاش مستمر می نویسم. Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential. Winston Churchill تلاش مستمر – نه قدرت یا هوش – کلید به فعلیت رساندن پتانسیل [استعداد] های ماست.