دلنوشته ها

نگرانی برای قضاوت دیگران

عزیزم؛ نگران قضاوت دیگران نباش دیگرانی که نهایت دغدغه شان پر کردن شکم و تدارک سوژه برای هرز گردی زبانشان است. عزیزم؛ نگران نگاه ها و موجوداتی هستی که خودشان برای خودشان و وقتشان و مغز آکبندشان ارزشی قائل نیستند. پس، نگرانی برای چیزی بی ارزش نباش. نگران این باش که تو هم دچار بیماری …